صدور مجوز اعمال مدرک تحصیلی دوم برای کارکنان اداری قوه قضائیه

صدور مجوز اعمال مدرک تحصیلی دوم برای کارکنان اداری قوه قضائیه