شهاب زاهدی و اللهیار صیادمنش در ترکیب زوریا برابر زسکا صوفیه