ویدیو: اولین جلسه تمرینی تیم امید در هوای بارانی تاجیکستان