تسمه حمل بار سلیمیسفارش ساخت و فروش انواع کانکس با …مس الیاژیقارچ کش _ پراکسیدین .پراستیک اسید