پیکان صفر - صنعت نفت آبادان صفر/ تساوی بدون گل در نیمه نخست

پیکان صفر - صنعت نفت آبادان صفر/ تساوی بدون گل در نیمه نخست