اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معروف: خدا مرا دوست دارد و اتفاقات امروز کار خدا بود(ویدیو)