غفوری: با یک ضربه ایستگاهی برنده دربی می‌شویم

غفوری: با یک ضربه ایستگاهی برنده دربی می‌شویم