نخستین جلسه کارگروه ملی مقابله با بیابان‌زایی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه ملی مقابله با بیابان‌زایی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد