محمد انصاری: متاسفم که نمی‌توانم به مس رفسنجان کمک کنم