زلزله زرین رود در مرز سه استان را لرزاند

زلزله زرین رود در مرز سه استان را لرزاند