سهیل مهدی: هرچه بیشتر با تیم‌هایی مثل استقلال مذاکره کنیم تنش کمتر می‌شود/ سازمان لیگ خانه باشگاه‌ها است و باید به سمت استانداردهای جهانی حرکت کنیم

سهیل مهدی: هرچه بیشتر با تیم‌هایی مثل استقلال مذاکره کنیم تنش کمتر می‌شود/ سازمان لیگ خانه باشگاه‌ها است و باید به سمت استانداردهای جهانی حرکت کنیم