کرونای پایان سال را می‌توان به مهر و همکاری زمین‌گیر کرد. کرونا طاعون نیست، مراقبت را جدی بگیریم اما از آن وحشت نکنیم. به گزارش ایلنا، وزیر ارشاد در تویئت خود درباره کرونا نوشت: کرونا طاعون نیست، مراقبت را جدی بگیریم اما از آن وحشت نکنیم. متن این توئیت به شرح زیر است: در آغاز سال سیل آمد اما از زخم خرابی‌ها کاست. کرونای پایان سال را هم می‌توان به مهر و همکاری زمین‌گیر کرد. کرونا طاعون نیست، مراقبت را جدی بگیریم اما از آن وحشت نکنیم.