قالبسازی و پرسکاریسرورنگفروش انواع کارت مایفر ،mifare pvc …مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …

چرا دولت می‌گوید افزایش ۲۱ درصدی مزد قطعی است؟