پله در بیمارستان بستری شد

پله در بیمارستان بستری شد