تساوی تیم فوتسال سپاهان برابر ستاره های کراپ الوند

تساوی تیم فوتسال سپاهان برابر ستاره های  کراپ الوند