چاپ کارت PVC , کارت پرسنلی pvc …مشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …قالبسازی و پرسکاریتقویت کننده ارگانیک خاک و بذر …

پرداخت ۵۰ درصد غرامت دستمزد به کارگران دارای استراحت پزشکی بدون نظر کمیسیون پزشکی/تامین وسایل حفاظت فردی مورد نیاز کارگران در معرض آسیب کرونا