فجری‌ها برای مصاف با آلومینیوم راهی تهران شدند

فجری‌ها برای مصاف با آلومینیوم راهی تهران شدند