لحظات شاد و فان در اردوی گل گهر؛ شادی گل مشترک به سبک خابی!

لحظات شاد و فان در اردوی گل گهر؛ شادی گل مشترک به سبک خابی!