خوش بو کنندهای هواقالبسازی و پرسکاریلیست قیمت تیرچه پیش تنیده (bpico)ارائه انواع دستگاه حضور و غیاب

اختصاص ۳۰ میلیارد به وزارت بهداشت و ۳ میلیارد به استانداری قم برای مقابله با کرونا