تشریح موارد مزدی مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی
موارد مشمول کسر حق بیمه و موارد غیرمشمول کسر حق بیمه به چند دسته تقسیم می‌شوند. به گزارش ایلنا، بر اساس قانون تامین اجتماعی، در حال کلی تمام وجوه و مزایای نقدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه شده پرداخت میگردد، مشمول کسر حق بیمه می‌شوند.  بر  این اساس، مزد، حقوق، دستمزد، مزایای مستمر شغلی (فوق‌العاده شغل)، اضافه کار ، حق‌الزحمه، نوبت‌کاری، فوق‌العاده‌های شغلی سخت و زیان‌آور ، حق حضور در جلسات، کار شب و فوق‌العاده کشیک مزد ایام تعطیل و مرخصی، کمک هزینه مسکن، پاداش مستمر، دریافتی افرادی که به طور کارمزدی به کار اشتغال دارند، دریافتی کارآموزان(در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاهها وجهی دریافت می‌کنند و ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت وآمد به محل کار و منزل پرداخت می‌شود.  در مقابل بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، بازخرید ایام مرخصی، هزینه عائلمه‌مندی، هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت، عیدی،  مابه‌التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سواد آموزی و حق التضمین (کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار، مشمول کسر حق بیمه نمی‌شوند.  انتهای پیام/