ویدیو: بررسی آخرین دربی شمال لندن؛ رابونا، کارت قرمز و کامبک