کشف شواهدی از حضور آشوریان تا مهرپرستی در زاگرس مرکزی/ متون بین‌النهرین از مردم زاگرس محترمانه یاد نکرده/ باور پژوهشگران به اغراق در متون/ باستان‌شناسی ایران دارای مشکلات جدی در تامین بودجه است