حضور سامان قدوس در ترکیب برنتفورد مقابل اولدهام اتلتیک