گرایی: به قول آقای بنا ما محکوم به بُرد بودیم(ویدیو)