وزیر بهداشت در آیین تودیع و معارفه رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد حضور یافت