آرای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان صادر شد
کمیته وضعیت بازیکنان 3 رای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد. به گزارش ایلنا، آرای صادره به شرح زیر است: *پس از بررسی درخواست سجاد برخوداری به عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه نفت امیدیه مبلغ 200 میلیون ریال بابت اصل درخواست و پرداخت مبلغ 4 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد. در صورت عدم پرداخت  محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد. *باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان به پرداخت 2 میلیون ریال بابت اصل درخواست و پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان( باشگاه ولایت اهواز) محکوم شد. **پس از بررسی درخواست مهران بهرامی به عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه نفت امیدیه مبلغ 200 میلیون ریال بابت اصل درخواست و پرداخت مبلغ 4 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد. در صورت عدم پرداخت  محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات  و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد. انتهای پیام/