ویدیو: نشست خبری ساکت الهامی پس از بازی با پرسپولیس