باید با فعالیت گسترده، زمان تحقق فرآیندهای انقلاب اسلامی را کاهش دهیم

باید با فعالیت گسترده، زمان تحقق فرآیندهای انقلاب اسلامی را کاهش دهیم