بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …طراحی و تولید انواع روتاری جوینت …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپتدریس خصوصی زبان آلمانی

صدور مجوز برای سه فیلم/ لطیفی پروانه نمایش گرفت