پیروز قربانی: مربیان اسپانسری و میوه‌تره‌باری باید از فوتبال ایران جمع شوند!