دوماه از معوقات مزدی کارگران شهرداری سوسنگرد پرداخت شد