سهیل مهدی: آمادگی ورود تماشاگران به ورزشگاه را داریم