گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس؛ شاگردان گل محمدی آماده تقابل با هوادار

گزارش تصویری تمرین امروز پرسپولیس؛ شاگردان گل محمدی آماده تقابل با هوادار