سفارش ساخت و فروش انواع کانکس با …سرورنگدستگاه سلفون کشتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …

انقلاب به جهت ماهیت پریروزی و پس‌فردایی‌اش به حقیقت اسلام گره خورده/ فردید انقلاب را امری آخرالزمانی می‌دانست/ فردید مارکسیست نبود چون مارکس را مدرن می‌دانست/ هم‌سخنی با هایدگر