بج سینهتسمه حمل بار سلیمیلنت ترمز ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ و ۲۰۷ و …چاپ کارت پی وی سی