اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روشنفکر کسی است که به موقع هشدار دهد و جامعه را در مقابل خطرات هوشیار کند