اعتراف جالب آقای گل لیگ بیستم: پرسپولیس مستحق قهرمانی بود

اعتراف جالب آقای گل لیگ بیستم: پرسپولیس مستحق قهرمانی بود