شینگلجامعه نیوزدستگاه عرق گیری گیاهانارائه انواع دستگاه حضور و غیاب

زنجان از نظر ضریب پوشش در منطقه سبز قرار دارد