پانسیون و مرکز نگهداری حیوانات …دکتر امین رضا چلبیانلو جراح و دندانپزشک …وی مارکتدستگاه جت پرینتر

عرضه اولیه ۲۱ شرکت زیرمجموعه شستا
وزیر اقتصاد از عرضه اولیه ۲۱ شرکت زیرمجموعه شستا خبر داد. به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند با بیان اینکه با تامین اجتماعی و شستا تفاهم کردیم تا ۲۱ شرکت بورسی عرضه اولیه داشته باشند، گفت: از هفته آینده عرضه‌های اولیه طی دو روز عرضه می‌شود. بورس حامی سهامداران خُرد است و از اعمال ضوابط و مقررات دست برنمی‌دارد. او همچنین بیان کرد: حمایت از تولید بدون توجه به محیط کسب‌وکار ابتر خواهد ماند. در این رابطه آنچه به‌عنوان یک مبنا می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؛ بهبود فضای کسب‌وکار با در نظر گرفتن مراحل پسینی و پیشینی تولید در کشور است. البته این تنها خاص بخش صنعت و معدن نیست بلکه یک ضرورت برای همه بخش‌های اقتصاد است.