داوطلبی از جنس دیگر

داوطلبی از جنس دیگر
علی ربیعی: امروز پانزدهم آذرماه روز جهانی داوطلب است. داوطلب واژه‌ای غنی و پر از معنا و مفهوم است. چه خوب است این واژه را با توجه به شرایط امروز جامعه بازخوانی کنیم.  سنجش‌ها حاکی از آن است که در بخشی از جامعه، احساس رهاشدگی و بی‌پناهی وجود دارد. تعدادی، حتی دیگر فردایی بهتر را متصور نیستند.  برای پویایی جامعه ما به عشق، امید به آینده و احساس اتکا و پشتوانه داشتن نیازمندیم. به نظر می‌رسد بیش از هر دوره دیگری تشکیل اجتماعات مدنی و نهادهایی که درآنها توانایی‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود احتیاج است. هرکداممان می‌توانیم گره‌هایی حتی کوچک را باز کنیم تا اثرات بزرگ اجتماعی را شاهد شویم. ایرانیان روح داوطلبی را در مصائب و بحرانهای طبیعی به خوبی بروز می‌دهند. وقت آن است که داوطلبی را برای نشاندن لبخند بر لب یکدیگر، محبت کردن و دستگیری در روابط میان فردی از سطح خانواده تا جامعه بگسترانیم.  امروز ما با برخی مشکلات اجتماعی و نگرانی‌های ذهنی مواجهیم. چه خوب است در قالب اجتماعات و نهادهای مدنی، التیام بخش یکدیگر بوده و مروج نیکی و خیر جمعی باشیم. انتهای پیام/