سهیل مهدی:  تماشاگران تا نیم فصل به ورزشگاه‌ها برمی‌گردند