تاکید پاکستان بر لزوم برقراری صلح میان ایران و عربستان