مدیر اجرایی تیم تراکتور منصوب شد

مدیر اجرایی تیم تراکتور منصوب شد