«شهروند در تاریخ اندیشه غرب» مفهوم اساسی شهروند با گفتمانی ویژه
کتاب «شهروند در تاریخ اندیشه غرب» سعی دارد تا مفهوم اساسی شهروند را با گفتمانی که ویژه آن است توسط فلسفه روشن کند. به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «شهروند در تاریخ اندیشه غرب» تالیف ماری گای و ترجمه عباس باقری توسط انتشارات فرزان روز منتشر و روانه بازار شده است و توانسته به چاپ چهارم برسد. اندیشیدن به عنوان فیلسوف درباره‌ی شهروند و شهروندی کاری بس دشوار است. شهروندی، موقعیت فرد در یک جامعه و حقوق و وظایف او از این نظر است. اما نگرش منحصرا حقوقی شهروند جای گفتگو دارد. جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی بهتر آن را بیان می‌کنند. تاریخدانان نیز در این زمینه سهم بسزایی دارند. فلسفه می‌خواهد مفهوم اساسی شهروند را با گفتمانی که ویژه آن است روشن کند. این نکته در کتاب حاضر که نظریه‌های بیش از بیست تن از بزرگترین فیلسوفان، از ارسطو و افلاطون تا امروزیان را دربر دارد آشکار می‌شود به ویژه که نویسنده، هر یک آن نظرها را به دقت تشریح و تحلیل کرده است. از این روست که این کتاب مقدمه خودرا با حقوق، جامعه شناسی، انسان‌شناسی و تاریخ شهروندی آغاز می‌کند و در ادامه تعریف شهروند از نگاه ارسطو، کانت، توکویل، آرنت، لوفور را می‌آورد. هدفهای شهروندی، شهروند در عمل، شهروندان حاکم، از وظیفه فرمان‌برداری تا نافرمانی مدنی دیگر فصول این کتاب هستند که هریک از نگاه فلاسفه و اندیشمندان مطرح از جمله افلاطون، روسو، لاک، مارکس و… مطرح می‌شوند. انتهای پیام/