رزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …قالبسازی و پرسکاریقارچ کش _ پراکسیدین .پراستیک اسیدسرورنگ

قرنطینه بکهام را هم کچل کرد!