آرای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان صادر شد
کمیته وضعیت بازیکنان 2 رای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد. به گزارش ایلنا، آرای صادره به شرح زیر است: *پس از بررسی درخواست محمد مهدی محبی به عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه نفت مسجد سلیمان، مبلغ 802500000 میلیون ریال بابت اصل درخواست و پرداخت مبلغ 17494500 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد. در صورت عدم پرداخت  محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد. *پس از بررسی درخواست فرشاد پیوس به عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه چوکای تالشان محکوم به پرداخت مبلغ 2000000000ریال بابت خواسته و پرداخت مبلغ 43600000 ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد. در صورت عدم پرداخت  محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات  و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.   انتهای پیام/