هنرجویان انجمن سینمای جوان توقع دریافت سوبسید فیلمسازی دارند/ بودجه انجمن به اشتباه مدیریت می‌شود/ سازوکارهای تولید در سینمای کوتاه فرسوده است/ در انتخاب فیلم برای جشنواره فیلم کوتاه باید سختگیر بود