دیدارهای هفتگی زاکانی لغو نشده است

دیدارهای هفتگی زاکانی لغو نشده است