شرکت مهندسین مشاورهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …قویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …عایق الاستومری

وضعیت قرمز در تمام محلات و مناطق شهر تهران/افراد بدون اعلام قبلی برای تزریق واکسن مراجعه نکنند/ قرار گرفتن یک سوله مدیریت بحران در هر منطقه در اختیار وزارت بهداشت برای واکسیناسیون عمومی کرونا