برنامه‌های شرکت مترو تهران در سال ۱۴۰۱/مطالعه LRT بزرگراه شهید همت در دستور کار قرار گرفت

برنامه‌های شرکت مترو تهران در  سال ۱۴۰۱/مطالعه LRT بزرگراه شهید همت در دستور کار قرار گرفت